Integritetspolicy

Giltigt från 22 September 2022

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är AUMA Scandinavia AB (”AUMA Scandinavia”), Box 9144 200 39 Malmö, Sverige.

 

Allmänt

AUMA Scandinavia anser att det är viktigt att användarna på deras webbplats informeras om vilka personuppgifter som behandlas, när de behandlas och för vilka ändamål de behandlas.

AUMA Scandinavia förbehåller sig rätten att ändra detta integritetsmeddelande då och då. Därför ska du läsa detta integritetsmeddelande regelbundet. Datum för den senaste versionen (giltigt från) finns i början av integritetsmeddelandet.

 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter innebär all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (t.ex. namn, adress, telefonnummer, födelsedatum eller e-postadress).

I allmänhet kan du använda vår webbplats utan att tillhandahålla personuppgifter. Användning av vissa webbtjänster kan kräva att du tillhandahåller personuppgifter, t.ex. för att använda vårt kontaktformulär. Personuppgifter behandlas därför inte rutinmässigt, utan under vissa omständigheter och för specifika ändamål.

 

När behandlas personuppgifter på AUMA Scandinavias webbplats?

För att kunna tillhandahålla AUMA Scandinavias webbtjänster behandlar AUMA Scandinavia eller tredje parter personuppgifter i samband med:

A. Webbplatser: Personuppgifter behandlas med loggfiler, cookies, analysverktyg, och insticksprogram från sociala medier och andra leverantörer.
B. E-post: Personuppgifter behandlas på grundval av ditt samtycke, som du ger när du registrerar dig för e-post.
C. Kontaktformulär: Personuppgifter behandlas via kontaktformulär för att hantera service- och kontaktbegäranden från webbplatsens användare.

 

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

 • för att optimera webbplatsen (t.ex. marknadsundersökningar och mätning av besökarantal)
 • för att personanpassa webbplatsen för användare
 • för utskick av e-post (e-nyhetsbrev)
 • för att hantera begäranden, klagomål och förfrågningar från användare via kontaktformulär
 • för att garantera uppgiftsskydd för användare av vår webbplats

 

Enligt vilken rättslig grund behandlar AUMA Scandinavia personuppgifter?

I den utsträckning vi får ditt samtycke att behandla personuppgifter utgör ditt samtycke den rättsliga grunden. Detta är fallet t.ex. i samband med användandet av kontaktformulär.

Vi behandlar också personuppgifter i enlighet med vårt legitima intresse. Detta omfattar behandling för följande ändamål:

 • optimera och personanpassa vår webbplats
 • garantera datasäkerhet
 • hantera dina begäranden, klagomål och förfrågningar via vårt kontaktformulär
 • I den utsträckning personuppgifter behandlas baserat på en rättslig förpliktelse, utgör detta den rättsliga grunden. Detta kan vara fallet för t.ex. röjande av personuppgifter till tredje parter eller lagring eller lagringsperioder.

 

Röjande av personuppgifter till tredje parter

Röjs personuppgifter för tredje parter?

I allmänhet röjer vi endast personuppgifter för tredje parter om det ligger i vårt legitima intresse att göra detta eller om du givit ditt samtycke till detta.

Dessutom kan dina uppgifter röjas för tredje parter i den utsträckning vi har skyldighet att göra detta enligt lagbestämmelser, eller ett verkställbart från myndighets- eller domstolsbeslut.

 

Används tredje parter för att behandla uppgifter?

Vi använder tredje parts tjänsteleverantörer för uppgiftsbehandling. Tjänsteleverantörer är vanligtvis delaktiga som så kallade ”personuppgiftsbiträden”, som endast får behandla personuppgifter från användare av vår webbplats enligt våra instruktioner. Till exempel kan din e-postadress skickas till en tjänsteleverantör för att denne ska skicka ett nyhetsbrev som du efterfrågat.

 

Skickas personuppgifter till mottagare i ett tredje land (utanför Schweiz, EU eller EES)?

Vi tillhandahåller även personuppgifter till tredje parter, respektive personuppgiftsbiträden, som inte är baserade i EU/EES eller Schweiz. I detta fall säkerställer vi antingen före röjandet att mottagaren har en adekvat skyddsnivå för personuppgifterna (t.ex. baserat på ett beslut om adekvat skyddsnivå för det aktuella landet, självcertifiering av mottagaren för EU-USA Privacy Shield, tillämpningen av EU:s standardavtalsklausuler) eller att våra användare har givit sitt samtycke.

 

Lagringstider

Hur länge lagrar AUMA Scandinavia personuppgifterna?

Vi lagrar dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla våra webbtjänster och de relaterade tjänsterna, eller så länge vi har ett legitimt intresse för fortsatt lagring. I alla andra fall raderar vi dina personuppgifter, med undantag för uppgifter vi måste lagra för att efterleva rättsliga förpliktelser (t.ex. lagringsförpliktelse). Uppgifter för vilka en lagringsperiod gäller kommer att kvarhållas av oss fram till utgången av lagringsperioden.

 

Användarnas rättigheter

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Rätt till åtkomst: Användare har rätt att begära bekräftelse från den personuppgiftsansvarige avseende vilka personuppgifter gällande dem som behandlas, och om dessa uppgifter överförs till ett tredje land.

Rätt till korrigering: Användare har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige korrigerar felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dem.

Rätt till radering: Användare har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige omedelbart raderar deras personuppgifter om dessa uppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlades in eller behandlades för. Detsamma gäller om den registrerade drar tillbaka sitt samtycke eller invänder mot behandlingen, såvida inte den personuppgiftsansvarige har ett överordnat legitimt intresse, eller om dessa olagligen behandlas. Den registrerade kan dessutom utöva denna rätt om den personuppgiftsansvarige enligt en rättslig förpliktelse är skyldig att radera dessa personuppgifter, eller när personuppgifterna har samlats in samband med informationssamhällets tjänster.

Rätt till begränsning av behandling: Användare har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen.

Rätt till att dra tillbaka samtycke: Användare har rätt att när som helst dra tillbaka sitt samtycke till behandlingen av personuppgifterna oavsett ändamål, om behandlingen baseras på deras uttryckliga samtycke. Tillbakadragandet av samtycket kommer inte att påverka behandlingens laglighet före det att samtycket drogs tillbaka.

Rätt invända: Användare har rätt att när som helst invända mot behandlingen av alla personuppgifter om dem, om behandlingen sker mot bakgrund av den personuppgiftsansvariges eller tredje parts legitima intresse. Där personuppgifter behandlas i direkt marknadsföringssyfte, har användarna den absoluta rätten att invända mot sådan behandling när som helst.

 

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Du har rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. För att göra detta, kan du kontakta:

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY
Box 8114
104 20 Stockholm
imy@imy.se

 

Hur kan du utöva dina rättigheter?

För att utöva dina rättigheter, kontakta: info.scandinavia@auma.com. Ytterligare information kan hittas på Kontakt för uppgiftsskydd.

 

Kontakt för uppgiftsskydd

Tveka inte att kontakta oss via e-post till info.scandinavia@auma.com för ytterligare information om uppgiftsskydd.

Om du vill kontakta oss, kan du nå oss på:

AUMA Scandinavia AB
Box 9144
200 39 Malmö
E-post: info.scandinavia@auma.com

 

Loggfiler

Varje gång du använder internet överförs vissa uppgifter automatiskt från din webbläsare och lagras i så kallade loggfiler.

(1) Information om typ av webbläsare och den version som används
(2) Användarens operativsystem
(3) Användarens internetleverantör
(4) Användarens IP-adress
(5) Datum och tid för åtkomst
(6) Webbplatser från vilka användarens system kommer till vår webbplats
(7) Webbplatser som hämtas från användarens system genom vår webbplats
(8) Den hämtade filens namn
(9) Volym av överförda data
(10) En rapport om huruvida överföringen lyckades

Loggfilerna lagras hos oss för att utreda defekter och i säkerhetssyfte. De lagras under en begränsad period, efter vilket de raderas. Loggfiler som måste lagras under längre perioden i bevissyfte exkluderas från radering fram tills dess att den aktuella incidenten har granskats och kan i vissa fall skickas vidare till utredande myndighet.

 

Cookies

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som skickas när en webbplats besöks och de lagras i användarens webbläsare. Om samma webbsida besöks igen, kommer användarens webbläsare skicka tillbaka innehållet i cookien och på så vis göra att användaren känns igen.

 

Hur länge lagras cookies i webbläsaren?

Vissa cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren (så kallade sessionscookies), andra lagras i användarens webbläsare för en specifik tidsperiod eller på obestämd tid, och därefter raderar de sig själva (så kallade temporära eller permanenta cookies).

 

Blockera eller avbryta cookies?

Använd länken nedan för att kunna se om cookies från olika leverantörer har aktiverats och invända mot insamlingen eller analysen av dina uppgifter genom att deras cookies används: https://www.youronlinechoices.com
Det är möjligt att övergripande neka cookies, vilket särskilt omfattar leverantörer i USA, genom att klicka på följande länk: https://optout.networkadvertising.org
Utförlig information om cookies kan du hitta på följande användarportal: https://www.allaboutcookies.org

 

Vilka cookies använder vi och i för vilka ändamål?

Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig och för att mäta och analysera användningen av vår webbplats. Vissa delar av vår webbplats kräver att webbläsaren som har åtkomst till sidan också kan identifieras efter att du bläddrat till en annan sida. Vi använder också cookies på vår webbplats som gör det möjligt att analysera användarnas surfvanor.

 

Helt nödvändiga cookies

Vissa cookies är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla våra webbtjänster på ett säkert sätt. Denna kategori omfattar bland annat cookies som:

 • används för att identifiera eller autentisera våra användare
 • tillfälligt lagrar viss information som användarna uppgivit (t.ex. innehåll i ett webbformulär)
 • sparar särskilda användarpreferenser (t.ex. sök- eller språkinställningar).

 

Analyscookies

Vi använder analyscookies för att kunna genomföra statistiska analyser av våra användares surfvanor (t.ex. underordnade sidor som besökts, angivna söktermer).

 

Spårningscookies i samband med sociala insticksprogram

Inbäddning av sociala insticksprogram resulterar ofta i att cookies från sådan inbäddning sparas av leverantörer.

 

Webbanalysverktyg

Vi behöver statistisk information för att göra vår webbplats mer användarvänlig och genomföra marknadsundersökningar.

Vi använder följande webbanalysverktyg för detta ändamål. De användarprofiler som skapas av verktygen med hjälp av analyscookies eller från analys av loggfilerna korsrefereras inte med personuppgifter. Antingen använder verktygen inte användarnas IP-adresser eller så förkortas de direkt efter insamling. Leverantörerna av webbanalysverktyg behandlar endast uppgifter som personuppgiftsbiträden i enlighet med våra instruktioner och inte för sina egna ändamål.

För varje webbanalysverktyg kan du hitta information om leverantören i fråga samt om hur du invänder mot insamlingen och behandlingen av uppgifter via verktyget. Observera att för verktygen med funktion för att avvisa cookies att denna avvisningsfunktion är specifik för enheten eller webbläsaren och endast fungerar för den specifika slutenhet eller webbläsare som används. Dessutom kan du förhindra att användarprofiler skapas övergripande genom att allmänt avaktivera cookies.

Google Analytics: Google Analytics tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Vi använder Google Analytics tillsammans med ytterligare en funktion för anonymisering av IP-adress som erbjuds av Google: Detta innebär att IP-adresser i allmänhet redan anonymiserats av Google inom EU och endast i undantagsfall först anonymiseras när de kommer till USA och att de i alla fall endast kommer att lagras i förkortad form. Du kan invända mot insamlingen och analyseringen av dina uppgifter via detta verktyg genom att hämta och installera insticksprogrammet för webbläsaren som är tillgängligt på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Sociala insticksprogram

Vad är insticksprogram?

Med insticksprogram är det möjligt att integrera sociala medier på AUMA Scandinavias webbplats. De olika leverantörerna av insticksprogram kallas nedan gemensamt för ”insticksleverantörer”.

Insticksprogram är inaktiverade som standardinställning för att förhindra att användaruppgifter automatiskt lämnas ut till leverantörer. Endast efter det att användaren klickar på insticksprogrammet (Shariff plugin) aktiveras det och uppgifter överförs. Loggfiler (inklusive IP-adress) överförs därefter genom din webbläsare direkt till aktuell insticksleverantörs server och kan komma att lagras där. Denna server kan befinna sig utanför EU och EES (t.ex. i USA).

 

Förhindra aktivering av insticksprogram

Om du inte önskar någon dataöverföring mellan dig och sociala medier, ska du logga ut från sociala medier innan du använder AUMA Scandinavias webbplats. Dessutom ska du aktivera privat läge i din webbläsare.

Det är dessutom bra att avaktivera eller begränsa cookies i din webbläsares inställningar för att förhindra att tredje parter övervakar dina surfvanor. Du kan vanligtvis helt förhindra att insticksprogram hämtas genom att använda tilläggsprogram till din webbläsare (så kallade skriptblockerare).

 

Har AUMA Scandinavia något inflytande över omfattningen av uppgiftsbehandlingen genom insticksprogram?

Insticksprogram är oberoende tillägg från insticksleverantören. AUMA Scandinavia har därför inget inflytande över omfattningen av uppgifterna som samlas in och lagras av insticksleverantörerna genom insticksprogram. Om någon av de namngivna insticksleverantörerna har lagrat en cookie på din enhet kan den registrera dina surfvanor och skapa detaljerade användarprofiler genom spårningsdata.

Ytterligare information angående ändamålet för vilket uppgifterna samlas in, omfattningen i vilket det sker samt den vidare behandlingen och användningen av dina uppgifter av insticksleverantören tillsammans med dina rättigheter och konfigurationsalternativ för att skydda dina uppgifter finns i sekretessmeddelanden från insticksleverantörerna i fråga. Vi använder sociala insticksprogram (”insticksprogram”) från följande leverantörer på vår webbplats:

Insticksprogram från LinkedIn: LinkedIn drivs av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (LinkedIn). En överblick över insticksprogram för LinkedIn och hur de ser ut finns här: https://developer.linkedin.com/plugins# information om uppgiftsskydd på LinkedIn, finns här: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Insticksprogram från Google+ och YouTube: Google+ drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). En överblick över insticksprogram för Google+ och hur de ser ut finns här: https://developers.google.com/+/plugins information om uppgiftsskydd på Google+ finns här: https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

 

E-post (nyhetsbrev)

Vi erbjuder dig möjlighet att prenumerera på våra nyhetsbrev via e-post för att hålla dig uppdaterad om nyheter och evenemang relaterade till AUMA Scandinavia. När du gör detta, godkänner du att få nyhetsbrev.

Om du inte längre vill ta emot nyhetsbrev kan du återkalla ditt samtycke när som helst. Använd avanmälningsfunktionen för att göra detta eller kontakta oss:

AUMA Scandinavia AB
Box 9144
200 39 Malmö
E-post: info.scandinavia@auma.com

 

Kontaktformulär

Vi erbjuder dig möjlighet att nå oss direkt genom att använda vårt kontaktformulär. Du kan skicka förslag, begäranden, klagomål och förfrågningar till oss om vår webbplats och våra tjänster och produkter. De personuppgifter som samlas in på detta sätt (namn, företag, e-postadress, telefonnummer, land och segment) används enbart för de ovan nämnda ändamålen.

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, använd kontaktinformationen som anges i mottagandebeviset för ditt meddelande eller kontakta oss:

AUMA Scandinavia AB
Box 9144
200 39 Malmö
E-post: info.scandinavia@auma.com

Vi raderar alla uppgifter du överför till oss via kontaktformulären så snart det inte längre är nödvändigt att lagra dessa eller det inte krävs enligt lag (obligatorisk lagringstid).

 

Teknisk information om inställningar för webbläsare

Genom att använda din webbläsares sekretessinställningar kan du förhindra tredje parter från att kunna övervaka dina surfvanor. För att göra detta måste du aktivera privat läge. Dessutom kan det vara bra att avaktivera eller begränsa cookies i din webbläsares inställningar. Du kan vanligtvis också helt förhindra insticksprogrammen från att hämtas genom att använda tilläggsprogram (skriptblockerare) för din webbläsare.

 

Användarvillkor

Materialet på denna webbsida (”sidan”) tillhandahålls av AUMA Scandinavia AB, (”AUMA Scandinavia”) som en service till sina kunder och ska användas endast i informationssyfte. Enstaka kopior får laddas ner under de villkor som beskrivs nedan. Genom att ladda ner material från denna hemsida accepterar du villkoren nedan. Om du inte accepterar villkoren, ska du inte använda sidan eller ladda ner material från den.

 

Teknik

För att använda webbplatsen behöver du modernare versioner av de vanligaste webbläsarna.

 

Varumärkesinformation

Alla namn, logotyper och varumärken tillhör AUMA Scandinavia. AUMA Scandinavias varumärke och varumärkesnamn får endast användas i enlighet med vad som anges i dessa villkor eller med i förväg skriftligen given tillåtelse av AUMA Scandinavia. All användning av AUMA Scandinavias varumärke i annonsering och marknadsföring av produkter kräver ett formellt medgivande.

 

Begränsad användning

Allt innehåll på denna webbplats, såsom texter, grafik, logotyper, knappar, ikoner, bilder, ljudfiler och filmer tillhör AUMA Scandinavia eller dess innehållsleverantör och är skyddat av svensk och internationell lagstiftning. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot lagar om copyright, varumärke och/eller andra lagar och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Hela eller delar av denna webbplats får inte återanvändas, dupliceras, kopieras, säljas vidare eller på annat sätt exploateras kommersiellt såvida det inte är uttryckligen tillåtet av AUMA Scandinavia. Du får inte modifiera, använda eller förmedla informationen i kommersiellt syfte. Du får inte ta bort copyright eller andra ägandemeddelanden från informationen.

 

Friskrivning från ansvar

Informationen på sidan tillhandahålls i befintligt skick, utan några som helst uttryckliga eller underförstådda utfästelser, garantier eller tillstånd avseende informationens användbarhet för handel eller för varje annat ändamål. Om AUMA Scandinavia länkar till en tredje parts hemsida är denna länkning enbart till för användarens bekvämlighet och AUMA Scandinavia har inget ansvar för riktigheten i innehållet på en sådan webbsida.

AUMA Scandinavia ska i inget fall bli skyldigt för skador, vilka de än kan vara och utan undantag, vare sig för utebliven vinst, avbruten näringsverksamhet eller förlust av information, beroende på användning av eller oförmåga att använda informationen, inte ens om AUMA Scandinavia har underrättats om möjligheten till sådana skador.

Vidare garanterar AUMA Scandinavia inte riktigheten eller fullständigheten av information, text, grafik, länkar eller andra funktioner som kan förekomma bland informationen. AUMA Scandinavia kan närsomhelst, utan underrättelse, göra ändringar i innehållet eller i produkterna som finns beskrivna på sidan. AUMA Scandinavia förbinder sig inte att uppdatera information eller material som finns på sidan.

 

Övrigt

AUMA Scandinavia kan när som helst ändra dessa användarvillkor genom att uppdatera dem. AUMA Scandinavia reserverar sig rätten att (1) ändra dessa villkor, (2) visa eller ta bort information, och/eller (3) närsomhelst stänga ner sidan utan föregående varning.

Om någon av dessa uppgifter, villkor eller tillhandahållande av dessa villkor befinns vara olagliga, ogiltiga, utan laga kraft eller av någon anledning icke tvingande, påverkas på inget sätt validiteten eller upprätthållandet av de återstående uppgifterna, villkoren eller begränsningarna.

Har du några frågor? Kontakta oss via formuläret nedan eller ring oss!
Vi hör av oss så fort vi kan.

Tel: 040-311550

  Jag godkänner användarvillkoren

  Fel: Kontaktformulär hittades inte.